Släkt

Fyra generationer Bernadotte. Från vänster kronprins Gustaf (sedermera Gustaf V), kung Oscar II, arvprins Gustaf Adolf (sedermera Gustaf VI Adolf) och arvprins Gustaf Adolf.

En släkt avser en eller flera familjer med gemensam förfader eller -moder. I sin snävaste definition betyder släkt en grupp vars genealogi och genetiska band (blodsband) är kända. Till släkten räknas ofta affinitiva relationer (ingifta) och adopterade.[1] Släktskap, släktband och släktrelationer avser förhållande mellan personer som gör att de tillhör samma släkt. Att vara släkt med någon är synonymt med att vara besläktad.

Etymologier

Ordet släktskap är bildat till substantivet släkt, som på fornnordiska hade feminint genus och i sin tur kommer av fornnordiskans släkte, som härrör från lågtyska slechte 'härkomst, släkt, familj'. Det har ytterst ett ursprung i det germanska verbet slahan, 'slå', och har då förmodligen bildats till det tillhörande substantivet motsvarande det svenska slag med betydelsen 'vara av ett visst slag', 'de som är av ett visst slag'.[2] Ordet finns även i danskan och norskan. Isländskan använder i stället ordet ættingi, som är avlett till ätt på samma sätt som ättling, samt orden frændi och frænka, vilka dock inte räknas som könsneutrala. Svenskan har likaledes orden frände och fränka (av frändkona, där frände är släkting och kona kvinna) som ålderdomliga benämningar, där frände är släkting i allmänhet och fränka specifikt kvinnlig släkting. ("Frände" används i dag dock ibland även i betydelsen "vän", alltså som likabetydande med engelskans "friend"; detta är dock ett helt nytt språkbruk i svenskan. I texter från första halvan av 1900-talet, eller nyare texter av äldre personer, är betydelsen "släkting, genom blodsband eller gifte".)

Kända släkter som uppstått under medeltiden kallas på svenska ibland ätter; med ätt avses emellertid vanligen kungliga och adliga släkter oavsett ålder.[3] Medlemskap i en släkt förvärvas framför allt genom börd och – vid adliga släkter – genom agnatisk härstamning, det vill säga på svärdssidan genom fädernet, och medlemmar har ofta samma släktnamn. Sedan Riddarhusordningens status som lag avskaffades i Sverige, saknar ordet släkt juridisk definition, och kan i många fall beteckna ett kognatiskt släktskap det vill säga som innefattar både manliga och kvinnliga led. Släktskapet gäller både i sidled om samtida personer, och i upp- och nedgående led om dem som varit och som kommer.[1]

I ordböckerna nämns även de sinsemellan besläktade orden skyldungur i isländskan och skylding i norskan, men dessa är numera sällsynt förekommande i båda språken. "Skyldskap" är dock en term som fortfarande används inom juridiskt språk, och betecknar "nära släktskap genom blodsband" (till skillnad från "släktskap genom giftermål"). "Släkt i rätt nedåtstigande skyldskap" betyder "barn, barnbarn, barnbarnsbarn, och så vidare". Exempelvis föreskrev regeringsformen fram till 1974 följande:

Ej må de, som äro i rätt upp- och nedstigande skyldskap, ej heller syskon eller äkta makar på en gång vara ledamöter av statsrådet.

(Denna inskränkning togs bort i 1974 års regeringsform.)

Samhällsbetydelse

Släktskap har i olika kulturer juridisk betydelse för föräldraskap, arvsrätt, förbjudna led, släktskapsjäv samt för tronföljd vid arvmonarkier.

Klaner, stammar och etniska folkgrupper är större sociala grupper, ofta bildade kring släkter med en gemensam stamfader eller -moder (en människa, gud eller totem, det vill säga ett mytologiskt djur) och har under historien ofta varit grund för nationsbildande. En dynasti är en härskarsläkt.

Släktskapssystem inom socialantropologin

Det här avsnittet är helt eller delvis baserat på material från engelskspråkiga Wikipedia, Kinship terminology, 22 juli 2013.

Inom kultur- och socialantropologin har språks släktskapsterminologi kategoriserats i ett antal släktskapssystem. I synnerhet innan 1970-talets poststrukturalism tolkades släktskapssystemen som uttryck för regelbundna samhällsstrukturer och mönster av nära sociala relationer i småskaliga samhällen, med psykologiska, sociologiska och juridiska dimensioner. Om språket exempelvis gör skillnad på parallellkusiner (barn till syskon av samma kön) och korskusiner (barn till syskon av olika kön) tolkades det som tecken på att korskusiner anses giftbara i den aktuella kulturen. Släktskapsterminologi tolkades också som tecken på om matrilinjär, patrilinjär eller kognatisk härstamning tillämpas i en kultur, det vill säga om ett barn ärver och tillhör sin mors, fars eller bådas linje (klan) i klansamhällen där klanens medlemmar kan representera varandra juridiskt. Exempelvis om språket likställer en mans söner och systersöner tolkades det som tecken på att avunkulatet (relationen mellan en morbror och systerson) präglas av att mannen är en auktoritet under systersonens uppväxt, och systersonen ärver sin morbror, vilket är vanligt vid matrilinjär härstamning.[4][5]

Det strukturalistiska forskningsområdet släktskapssystem grundades av antropologen Lewis H. Morgan (1818–1881), som menade att släktskapstermerna bland de flesta icke-europeiska folk används i syftet att klassificera personer i sociala grupper snarare än att beskriva deras biologiska relationer.[4] Morgan definierade sex klassifikatoriska släktskapssystem:[6]

Hawaiianskt släktskap
det mest klassifikatoriska systemet, skiljer endast mellan kön och generation. Således kan syskon och kusiner inte särskiljas (samma termer används för båda typerna av släktingar).
Sudanesiskt släktskap
det mest beskrivande, två typer av släktingar har inte samma term. Syskon särskiljs från kusiner, och olika termer används för varje typ av kusin (farbrors barn, fasters barn, mosters barn och morbrors barn).
Eskimåsläktskap
har både klassifikatoriska och beskrivande termer. Förutom kön och generation, skiljer det också mellan släktingar i rätt nedstigande led (de som följer direkt enligt en släktlinje) och sidosläktingar (med blodsband, men inte en rak släktlinje). Linjära släktband har mycket beskrivande termer, släktband på parallella linjer har mycket klassifikatoriska termer. Således särskiljs syskon från kusiner, medan alla typer av kusiner grupperas tillsammans. Det engelska språkets släktskapstermer faller in i Eskimo-typen.
Irokesiskt släktskap
har både klassifikatoriska och beskrivande termer. Förutom kön och generation, skiljer det också mellan syskon av olika kön i föräldragenerationen. Syskon grupperas samman med giftbara parallellkusiner (barn till syskon av samma kön), medan särskilda termer används för korskusiner (barn till syskon av olika kön). En genealogisk relation genom ett par syskon av samma kön är klassat som blodsband, medan relation via syskon av motsatt kön kan betraktas som svågerskap (eng. in-law). Kusinäktenskap är i vissa samhällen tillåtna mellan korskusiner, men tabu mellan parallellkusiner. Dessutom kallar man sin moster "mor" och sin farbror "far". Däremot användare man separata termer om sin morbror och sin faster (ofta termerna för "svärfar" och "svärmor", eftersom korskusiner kan vara fördelaktiga som äktenskapspartner).
Kråkindianskt släktskap (crow-terminologi)
som irokesiskt, men gör ytterligare skillnad mellan mors och fars sidor. Släktingar på moderns sida har mer beskrivande ord, och släktingar på faderns sida har mer klassifikatoriska termer. Således är kråkindianskt släktskapsystem som irokesiskt släktskapssystem, med tillägget att en fars matrilinjära släktingar grupperas tillsammans, utan generationsskillnader, så att samma term används för både sin faster och fasterdotter, etc. Kråkindianer förmodas ha levt i ett matrilinjärt samhällssystem. Efter äktenskapet flyttade mannen till svärmors hus. I matrilinjära samhällen är morbrodern därmed i regel en auktoritet med ett avgörande inflytande på systersonens uppfostran, och den senare ärver ofta morbroderns egendom och status. Eftersom morbrors barn i crow-terminologi likställs med hans egna barn har crow-terminologi tolkats som uttryck för matrilinjära släktlinjer. Detta i motsats till kulturer med patrilinjär härstamning, där avunkulatet präglas av att morbrodern står som överseende motpol till den stränge fadern.[4][5]
Omaha-släktskap
som irokesiskt, men gör ytterligare skillnader mellan mors och fars sidor. Släktingar på moderns sida av familjen har fler klassifikatoriska termer, och släktingar på faderns sida har mer beskrivande termer. Således är Omaha-släktskap som irokesiskt, med tillägget att ett antal släktingar som tillhör en mors patrilinjära härstamning grupperas samman, utan hänsyn till generationsskillnader, så att samma term används för både en morbror som en morbrors son, etc.

Släktforskning

Fördjupning: Genealogi och Genealogi i Sverige

En persons antavla eller anlista visar dennes anor (förfäder), medan en stamtavla visar personens ättlingar. Dessa släktskapsrelationer bildar ett släktträd som kan kartläggas med genealogiska metoder, i dagligt tal kallat släktforskning.

Släktskapsterminologi i svenska språket

En släktskapsrelation är en relation mellan två eller flera personer som på något sätt är släkt med varandra. Termen "-männing" används ofta för att beskriva i vilket led två personer är släkt. Två fyrmänningar är alltså släkt i fjärde generation (barnbarns barnbarn till en gemensam ana). Tabellen nedan visar dialektala synonymer som förekommer i olika landsändar.[7][8]

Den högra kolumnen visar grad av släktskap (eng. degree of relatedness) inom biologin, det vill säga sannolikheten att en gen som den ena personen är bärare av, och som är ovanlig i befolkningen, också delas av den andra personen. Denna koefficient introducerades 1922 av genetikern Sewall Wright.[9] Koefficienten får ett högre värde än som anges i tabellen om anförlust inträffat, det vill säga om samma person förekommer som ana på flera positioner i ett släktträd.

GenerationBenämningBenämningBenämning*Benämning**Benämning***Benämning****Grad av släktskap
1:a generationEnäggstvilling,
annat syskon (bror om det är en man, syster om det är en kvinna),
eller halvsyskon (om bara den ena föräldern är gemensam)
1
1/2
1/4
2:a generationKusin[10]Tvåmänning[11]1/8
3:e generationSyssling[12]Tremänning[13]A-kusinAndrakusinSmåkusinNästkusin1/32
4:e generationBrylling[14]Fyrmänning[15]B-kusinTredjekusin1/128
5:e generationPyssling[16]Femmänning[17]C-kusinFjärdekusin1/512
6:e generationTrassling[18]Sexmänning[19]D-kusinFemtekusin1/2048

* Gotland.** Norra Norrland, bland annat i Tornedalen. *** På finlandssvenska.****Blekinge, Skåne och Halland

Syskon

Huvudartikel: Syskon

Syskon kallas personer som har samma föräldrar. Om två personer endast har en gemensam förälder säger man halvsyskon. Två personer som inte är släkt men som har varsin förälder som gifter sig med varandra blir styvsyskon (jämför styvfamilj). Ett manligt syskon kallas bror medan ett kvinnligt kallas syster.

Kusin

Huvudartikel: Kusin

Kusin,[10] eller tvåmänning[11], är ett släktskap där två personer har varsin förälder som är syskon med varandra. En kusin till x är alltså en person som är barn till ett syskon till x:s far eller mor. Alltså mammas brors/systers barn eller pappas brors/systers barn. Kusiner är barnbarn till en gemensam ana.

Syssling

Huvudartikel: Syssling

Sysslingar,[12] nästkusiner eller tremänningar,[13] är två personer vars föräldrar är kusiner. Andra ord för syssling är nästkusin, a-kusin, andrakusin och småkusin. Sysslingar är barnbarnsbarn till en gemensam ana. Sysslingars barn blir i sin tur bryllingar med varandra.

Brylling

Huvudartikel: Brylling

Bryllingar,[14] eller fyrmänningar,[15] är två personer vars föräldrar är sysslingar. Bryllingar är barnbarns barnbarn till en gemensam ana. Barn till bryllingar blir femmänningar.

Femmänning

Femmänning[17] är en släkting i femte led, det vill säga barn till bryllingar. Femmänningar är barnbarns barnbarns barn till en gemensam ana. Femmänningar kallas även pysslingar[16] (vardagligt, ibland skämtsamt) eller bryllingbarn (mycket ålderdomligt).

Sexmänning

Sexmänning[19] är en släkting i sjätte led, det vill säga barn till femmänningar, pysslingbarn. Sexmänningar är barnbarns barnbarns barnbarn till en gemensam ana. En skämtsamt använd synonym som tillkommit sent i historien är trassling,[18][20] vilket även kan avse komplicerade eller avlägsna släktrelationer generellt.

Alternativa betydelser

Pluralformerna tre-, fyr-, femmänningar användes 1702–1721 om soldater i ersättningsregementen.

Övriga släktskapsrelationer

BeteckningAlternativa
beteckningar
RelationGrad av släktskap
FarPappa, FaderManlig förälder1/2
MorMamma, ModerKvinnlig förälder1/2
Styvfar[21]Styvpappa,
Bonuspappa
Om ett barns ena biologiska förälder gifter om sig med en ny man, blir denne barnets styvfar≈0
Styvmor[22]Styvmamma,
Bonusmamma
Om ett barns ena biologiska förälder gifter om sig med en ny kvinna, blir denna barnets styvmor≈0
AdoptivfarAdoptivpappaEn man som adopterar ett barn≈0
AdoptivmorAdoptivmammaEn kvinna som adopterar ett barn≈0
Gudfar[23]Fadder[24]Släkting eller nära vän till föräldrarna som ombetts och accepterat att vara gudfar. Gudföräldrarna ansvarar tillsammans med föräldrarna för att barnet får en kristen uppfostran. Detta löfte avges i samband med dopkandidatens dopgudstjänst. Manlig gudförälder. Annat namn för gudförälder är Fadder.≈0
Gudmor[25]FadderSläkting eller nära vän till föräldrarna som ombetts och accepterat att vara gudmor. Gudföräldrarna ansvarar tillsammans med föräldrarna för att barnet får en kristen uppfostran. Detta löfte avges i samband med dopkandidatens dopgudstjänst. Kvinnlig gudförälder. Annat namn för gudförälder är Fadder.≈0
SonManligt barn1/2
DotterKvinnligt barn1/2
StyvsonBonussonOm ett manligt barns ena biologiska förälder gifter om sig med en ny man/kvinna, blir förälderns biologiske son dennes styvson≈0
StyvdotterBonusdotterOm ett kvinnligt barns ena biologiska förälder gifter om sig med en ny man/kvinna, blir förälderns biologiska dotter dennes styvdotter≈0
AdoptivsonManligt barn som blivit adopterat≈0
AdoptivdotterKvinnligt barn som blivit adopterat≈0
Fosterson[26]Manligt barn som inte adopterats, men bor hos en familj där ingen av föräldrarna är släkt med barnet i rakt nedstigande led≈0
Fosterdotter[27]Kvinnligt barn som inte adopterats, men bor hos en familj där ingen av föräldrarna är släkt med barnet i rakt nedstigande led≈0
Fosterfar[28]Fadersfigur eller manlig förebild i en familj där ett barn bor, men där barnet inte är släkt med familjen i rakt nedstigande led eller har adopterats.≈0
Fostermor[29]Modersfigur eller kvinnlig förebild i en familj där ett barn bor, men där barnet inte är släkt med familjen i rakt nedstigande led eller har adopterats.≈0
Fosterbror[29]Andra barn i en familj där ett specifikt barn bor, men där detta barn inte är släkt med familjen i rakt nedstigande led eller har adopterats.≈0
Gudson[30]Släkting eller nära vän till föräldrarna som ombetts och accepterat att vara Gudförälder. Manligt gudbarn.≈0
Guddotter[31]Släkting eller nära vän till föräldrarna som ombetts och accepterat att vara Gudförälder. Gudföräldrarna ansvarar tillsammans med föräldrarna för att barnet får en kristen uppfostran. Detta löfte avges vid barnets dop. Kvinnligt gudbarn.≈0
BrorBroderMan med samma föräldrar/förälder som en annan person1/2
SysterKvinna med samma föräldrar/förälder som en annan person1/2
BrorsonNevö[32]Brors son1/4
BrorsdotterNiece[33]Brors dotter1/4
SystersonNevöSysters son1/4
SysterdotterNieceSysters dotter1/4
MakeManManlig person som någon har ingått äktenskap med≈0
MakaHustru, FruKvinnlig person som någon har ingått äktenskap med≈0
SamboPerson som någon är sammanboende med under äktenskapsliknande förhållanden.≈0
Fästmö[34]Kvinna som någon har förlovat sig med.≈0
Fästman[35]Man som någon har förlovat sig med.≈0
FarfarEn faders far1/4
FarmorEn faders mor1/4
MorfarEn mors far1/4
MormorEn mors mor1/4
SyskonbarnBarn till ens syskon1/4
Farbror[36]Onkel[37]Fars bror,
eller ingift farbror om fars systers man (även om vuxna män generellt).
1/4
≈0
Faster[38]Tant[39]Fars syster,
eller ingift faster om fars brors hustru.
1/4
≈0
Morbror[40]OnkelMors bror, eller
ingift morbror om mors systers man.
1/4
≈0
Moster[41]TantMors syster, eller
ingift moster om mors brors hustru.
1/4
≈0
Svåger[42](Förr måg)Systers man eller hustrus bror. Se även svågerpolitik.≈0
Svägerska[43]Brors hustru eller makes syster.≈0
Svärfar[44](Förr måg)Make/makas far≈0
Svärmor[45]Make/makas mor≈0
SvärsonMåg[46]Avkomlings make≈0
Svärdotter[47]Avkomlings maka≈0
GammelfarfarFars eller mors farfar (dvs farfars far eller morfars far)1/8
GammelfarmorFars eller mors farmor1/8
GammelmorfarFars eller mors morfar1/8
GammelmormorFars eller mors mormor1/8
GammelfarbrorFars eller mors farbror1/8
GammelfasterFars eller mors faster1/8
GammelmorbrorFars eller mors morbror1/8
GammelmosterFars eller mors moster1/8
Frände[48]Avlägsen manlig släkting
Fränka[49]Avlägsen kvinnlig släkting
Relationerna mellan begrepp för släktskap i svenska språket.

Ytterligare etymologi

Nevö (av franskans neveu, som i sin tur kommer från latinets nepos) är en sällan använd benämning för brorson eller systerson. Ordet kom in i svenskan i slutet av 1700-talet,[50] då svenska språket var mycket influerat av franskan, men blev aldrig särskilt etablerat utanför den snäva adliga och borgerliga krets som föredrog detta ”finare” ord framför ”brorson” och ”systerson”, som funnits i svenskan sedan forntiden.[32][51]

Niece (av franskans nièce, som i sin tur kommer från latinets neptia) är motsvarande sällan använda benämning för brorsdotter eller systerdotter. Även det ordet kom in i svenskan i slutet av 1700-talet,[52] som ett "finare" alternativ till de likaledes äldre ”brorsdotter” och ”systerdotter”.[33][53]

Se även

Referenser

 1. ^ [a b] Släkt (Tryckår 1978)
 2. ^ Släkte (Tryckår 1978)
 3. ^ "Ätt" i Nordisk familjebok
 4. ^ [a b c] Släktskap i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 2013-07-22.
 5. ^ [a b] avunkulat i Nationalencyklopedins nätupplaga.
 6. ^ Lewis Henry Morgan (1871), "Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family"
 7. ^ Anbytarforum: Efter syssling kommer?, läst 24 april 2014
 8. ^ Anbytarforum: Dialektala skillnader på tvåmänningar, läst 24 april 2014
 9. ^ Wright, Sewall (1922). ”Coefficients of inbreeding and relationship”. American Naturalist 56: sid. 330–338. 
 10. ^ [a b] Kusin
 11. ^ [a b] Tvåmänning
 12. ^ [a b] Syssling
 13. ^ [a b] Tremänning
 14. ^ [a b] Brylling
 15. ^ [a b] Fyrmänning
 16. ^ [a b] Pyssling
 17. ^ [a b] Femmänning
 18. ^ [a b] Saisonen: magasin för Konst, nyheter och moder, Volym 4, 1919
 19. ^ [a b] Sexmänning
 20. ^ Victor Örnberg, Svenska Ättartal
 21. ^ Styvfar
 22. ^ Styvmor
 23. ^ Gudfar
 24. ^ Fadder
 25. ^ Gudmor
 26. ^ Fosterson
 27. ^ Fosterdotter
 28. ^ Fosterfar
 29. ^ [a b] Fostermor
 30. ^ Gudson
 31. ^ Guddotter
 32. ^ [a b] Nevö
 33. ^ [a b] Niece
 34. ^ Fästmö
 35. ^ Fästman
 36. ^ Farbror
 37. ^ Onkel
 38. ^ Faster
 39. ^ Tant
 40. ^ Morbror
 41. ^ Moster
 42. ^ Svåger
 43. ^ Svägerska
 44. ^ Svärfar
 45. ^ Svärson
 46. ^ Måg
 47. ^ Svärdotter
 48. ^ Frände
 49. ^ Fränka
 50. ^ Nationalencyklopedin: nevö Länkad 2011-09-30
 51. ^ Nationalencyklopedin: brorson Länkad 2011-09-30
 52. ^ Nationalencyklopedin: niece Länkad 2011-09-30
 53. ^ Nationalencyklopedin: brorsdotter Länkad 2011-09-30

Externa länkar